هلدینگ عمرانیان

……………………………………………………….. 

درباره ما

سرمایه گذاری و توسعه منابع انسانی

شرکت تضامنی هلدینگ عمرانیان، به طور تخصصی در بخش‌های متعددی از جمله حوزه تأمین منابع و سرمایه گزاری‌های مالی؛ مدیریت زنجیره‌های تامین مواد اولیه شیمیایی و غذایی، انتقال تکنولوژِی و آموزش منابع انسانی کارخانجات تولیدی، و البته خیریه اجتماعی فعالیت دارد. اگرچه تمامی شرکت‌های زیر مجموعه، با تمرکز بر خطوطی

بیشتر ←